Search form

Lúkas 15:12

12Ɛwak ɛ́mɔ́t, anɛ mɔ́nkwɛn arɛm ntá ɛtayi bɛ, ‘Ɛta, chyɛ awa ákɔ́rɛ́ mɛnyɨŋ bɛ́.’ Ɛtayap akɔrɛ mɛnyɨŋ ɛbhi ntá yap bati apay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index