Search form

Lúkas 15:13

13Ansɛm mpǎy manywɔp, anɛ mɔ́nkwɛn anyokoti mɛnyɨŋ ɛbhi apɔkɔ arɔk ɛtɔk ɛ́chák nɛkɔ nɛsiɛ. Arɛ́ achɔŋti mɛnyɨŋ ɛbhi mɛnkɛm ndu mɛ́nyiɛ ɛpɔ̌ nɛpɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index