Search form

Lúkas 15:14

14Áchɔ́ŋtí nɔ́kɔ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ, ɛrɛmɛ́ nsay ɛ́kwɛ́n ɛtɔk ɛyɔ ɛnkɛm, arɔp amɔ apay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index