Search form

Lúkas 15:15

15Ɛkʉ arɔk, abhat mmʉɛt nɛ mmǔ ɛtɔk ɛyɔ amɔt. Ató yi bɛ ándɔ́k, áne nɔ́kɔ́ bakók bhi amɛm nkɨ ywi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index