Search form

Lúkas 15:16

16Are yáŋ mɛnyiɛ nɛnyiɛ́ bakók, kɛ yɛ̌ mmu kɛchyɛ yi ɛnyɨŋ mɛnyiɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index