Search form

Lúkas 15:17

17Kɛ ásɔ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nkaysi nɛ mmʉɛt yi arɛm bɛ, ‘Ghɔ́ ká mɛ-á, bakʉ̌ bɛtɨk ɛtaya báchí awu mányìɛ̀ nɛnyíɛ́ mmʉɛt ngɔkngɔk, mándɔ nɔkɔ mbɔk, nsay átwɔ way mɛ fá!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index