Search form

Lúkas 15:18

18Chɔŋ mfá mpɛtnsɛm ntá Ɛtaya ngati yi bɛ, “Ɛta, nkʉ Mandɛm bɛbʉ́, nɛ nkʉ wɔ bɛbʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index