Search form

Lúkas 15:19

19Mbɨ́kɨ́ pɛrɛ kway mmu anɛ bábhɨŋɨ bɛ mɔ́ywɛ. Sɔt mɛ chí mbɔ nkʉbɛtɨk ywɛ̌ amɔt.”’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index