Search form

Lúkas 15:2

2Bǒnkwɔ Fárisi nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm bábho mɛ́nywínti bɛ, “Mɔ́nkwǎnɛ ǎsyɛpti bǒ bɛbʉ́, nɛ ǎnyiɛ tɛ nɛnyíɛ́ nɛ bhɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index