Search form

Lúkas 15:20

20Afate abho bɛpɛtnsɛm ntá ɛtayi. Kɛ ɛnɛ́ yi abhʉɛt nɛkɔ nɛsiɛ, chi aghɔ́ yi ndu átwɔ̀. Ntínso nɛ́kɛ́m yi, afate, ajɛt arɔk akɛ́m yi abhɛnɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index