Search form

Lúkas 15:21

21Mmɔ arɛm ntá yi bɛ, ‘Ɛta, nkʉ Mandɛm bɛbʉ́, nɛ nkʉ wɔ bɛbʉ́, nɛ mbɨ́kɨ́ pɛrɛ kwáy mmu anɛ bábhɨŋɨ bɛ mɔ́ywɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index