Search form

Lúkas 15:22

22Kɛ chi aghati bɔ̌-bɛtok bhi bɛ, ‘Twɔ́ ká ayak nɛ ɛ́wɛt ɛnɛ ɛrɨ́ ɛ́chá mǎnsɔbhɛri yi nɛ yɔ, mǎmfyɛ́ yi sɛnɔŋ ndǔ sɛnɔŋáwɔ, nɛ nkwɔbhánya bɛkak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index