Search form

Lúkas 15:23

23Dɔ́k yɛ ká mǎnkɛm mɔ́sɛnɛ́ mpɔŋ mǎngwáy mǎnkʉ nɛnyíɛ́ bɛ sɛ́nyíɛ́ sɛnkʉ maŋák,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index