Search form

Lúkas 15:24

24mbɔnyunɛ mɔ́wa-nɛ agǔ nyaka, kɛ nɛ̌nɛ apɛt achi nɛpɛ́m. Anɛm nyaka kɛ mpɛt ngɔ yí.’ Afɔ̌ kɛ̌ ɛpa ɛ́bhó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index