Search form

Lúkas 15:25

25“Mpǒk yɔ, mɔ́ywi anɛ nsénsí abhak ɛbhɨ. Ágháká nɔ́kɔ́ kɛkwɔ́t nɛ ɛkɛt ndǔ yi afu ɛbhɨ ápɛtnsɛm anywɔ́p, aghók ndǔ nkɛnkwɛt nɛ nɛbhɛ́n nɛ́chí anywɔ́p.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index