Search form

Lúkas 15:28

28Mɔ̌mbɨ wu abéntɨ, anisi bɛchwe anywɔ́p. Chi afú arɔk are anɨk yí mmʉɛt bɛ anchwe anywɔ́p.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index