Search form

Lúkas 15:29

29Kɛ akɛmɛ ɛtayi chi bɛ, ‘Yɨŋɨ, bɛyǎ mamiɛ́ anɛ ankɛm, nchí fá nɛ wɔ, nkʉ nɔkɔ bɛtɨk ntá yɛ mbɔ nsɛm. Yɛ̌ ɔrɛm bɛ yi, nkʉ kʉ, nkɛ taŋ ntí. Yɛ̌ nɔ, ɔbhɨ́kɨ́ re chyɛ mɛ yɛ̌ chi mɔ́mɛn bɛ́ nkʉ mǎŋák nɛ mamʉɛrɛ bha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index