Search form

Lúkas 15:30

30Kɛ mpok mɔ́ywɛ-nɛ mmu árɔ́ŋɔ́ ányíɛ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛ nɛ baghɔrɛ́-nɛkɔ ápɛ́rɛ́nsɛm, ɔwǎy yi ɛsɛnɛ́mpɔŋ!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index