Search form

Lúkas 15:31

31Chi abhɨŋɨ yɛ yí arɛm bɛ, ‘Mɔ́wa, ɔchí fá nɛ mɛ mpǒk nkɛm, nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛya, chí ɛyɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index