Search form

Lúkas 15:32

32Ɛ́chí mbʉ ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ bɛ sɛnkɛm ɛpa ɛ́nɛ, sɛ́nkʉ́ maŋák, mbɔnyunɛ mɔmáyɛ nɛ agǔ nyaka kɛ nɛ́nɛ achi nɛpɛ́m. Anɛm nyaka kɛ sɛ́pɛt sɛghɔ yi.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index