Search form

Lúkas 15:4

4“Sɛ́nsɔ́t bɛ mmǔ ywɛka amɔt abhɔŋ bághɔ́ŋɔmɛ́n bɛsa bɛtay. Mbák amɔt anɛm ɛbhɨ, ǎkʉ̀ yi? Pú ǎrɔ̀ anɛ́ bɛsa mɛnwi nsɛm nɛkʉ nɛ anwi, andɔk bɛyaŋ awu ámɔt kpát ambɔŋ wu?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index