Search form

Lúkas 15:6

6nɛ mpok anɛ yi ágháká anywɔ́p, ǎbhɨŋɨ mamʉɛrɛ bhi nɛ bakokosi bhi, angati bhɔ bɛ, ‘Ŋák ká nɛ mɛ mbɔnyunɛ́, mbɔ̌ŋ ághɔ́ŋɔmɛn wa anɛ ánɛ́mɛ́ nyaka.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index