Search form

Lúkas 15:7

7Yesu arɛm yɛ bɛ, “Nchí ghati bhe bɛ nkúbhɛ́ ɛnyu yɔ kɛ̌ maŋák ǎbhák amfay ntá Mandɛm nɛ bɔángɛl ɛ̌ti mmǔ bɛbʉ́ amɔt anɛ átɨ́kɨ́nsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhi ɛncha bo bɛsa mɛnwi nsɛm nɛku nɛ anwi abhɛn bákáysi bɛ bachi chak bɛsí Mandɛm nɛ ntí apú anɛ bɔ́ bátɨ̀k nsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index