Search form

Lúkas 15:8

Ɛbhɔ́kɔ́ nkáp ɛnɛ ɛ́nɛ́mɛ́

8Yesu apɛt arɛm bɛ, “Sɛ́nsɔ́t bɛ ngɔrɛ́ amɔt abhɔŋ bɛbhɔ́kɔ́ nkáp byó. Mbák ɛbhɔk ɛ́mɔt ɛ́nɛm, ǎkʉ yi? Pú ǎdurɛ ɛrɔ́ŋɔ́, ansɔt kɛtɨ́ŋɨ́ anyɔ ɛkɛt ɛnkɛm, ambyo sayri mbǎnkɛm kpatɛ angɔ́ yɔ́?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index