Search form

Lúkas 15:9

9Nɛ mpok ághɔ́ yɔ ǎbhɨŋɨ mamʉɛrɛ nɛ bakokosi bhi, angati bhɔ bɛ ‘Ŋák ká nɛ mɛ mbɔnyunɛ ngɔ̌ ɛbhɔ́kɔ́ nkap ɛnɛ ɛnɛmɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index