Search form

Lúkas 16:1

Yesu atɛ́m nɛkay bɛtɔŋ ɛnyǔ mmu ákwáy bɛ́kʉ nɛ nkáp

1Yesu apɛt arɛm ntá bakoŋo bhi bɛ, “Mǔnkáp amɔt achi nyaka. Abhɔ́ŋ mǔbɛtɨk anɛ ákɛm mɛnyɨŋ ɛbhi mɛnkɛm. Bo bágháti yi bɛ, mmʉ̌ bɛtɨk ywí wu ǎchɔŋti nkáp ywi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index