Search form

Lúkas 16:10

10Mmǔ anɛ ábhʉ̀rɛ bariɛp ndǔ bǎru mɛnyɨŋ, ǎbhʉ̀rɛ bariɛp mi ndǔ bɛyǎ mɛnyɨŋ. Nɛ mmu anɛ ápú bhʉɛrɛ bariɛp ndǔ bǎru mɛnyɨŋ, apú bhʉɛrɛ bariɛp ndǔ bɛyǎ mɛnyɨŋ nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index