Search form

Lúkas 16:11

11Mbák bǎbhɨ́kɨ́ tɔŋ bɛ bǎbhʉ̀rɛ bariɛp ndǔ baraká nkáp nɛ mɛnyɨŋɨ́ mmɨk, agha ákway bɛsɨkɨ ntɨ nɛ be amfyɛ kɛfɔ̌ bakáp ɛkɛn kɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti amɔ yɛka?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index