Search form

Lúkas 16:12

12Mbák bǎpú bhʉɛrɛ bariɛp ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn báfyɛ́ amɔ yɛka, yɛ̌ mmu apú kway bɛchyɛ bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi amfay?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index