Search form

Lúkas 16:14

Mbɔk mɛnyɨŋ ɛbhɛn Yesu árɛ́mɛ́

14Yesu árɛ́m nɔ́kɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn, nkwɔ Fárisi bo bákɔ́ŋɔ́ nkáp tontó báre way yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index