Search form

Lúkas 16:15

15Yesu aghati bɔ bɛ, “Bě bǎchí bo abhɛn bátɔ̀ŋ mmʉɛt bɛ bǎchi chak bɛsí bho. Kɛ Mandɛm arɨŋɨ batɨ yɛka. Ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bo báyɨ̀ŋɨ bɛ́ ɛbhɔŋ mɛnwɔp chí ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm ápàp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index