Search form

Lúkas 16:16

16Yesu apɛt arɛm bɛ, “Jɔ̌n Njwiti ápɛ́rɛ twɔ, bo bátɔ̀ŋ nyaka chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi amɛm basɨŋ Moses nɛ amɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ. Basɨŋɨ́ mɔ kɛ̌ bo bákòŋo nyaka. Jɔ̌n átwɔ́ nɔ́kɔ́, bábho bɛghati bho Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Kɛfɔ Mandɛm, nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu are nu bɛchwe arɛ́ nɛ bɛtaŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index