Search form

Lúkas 16:17

17Kɛ ɛchi wɨkɨrɨk bɛ mfay ámfʉ́ɛ́t, mmɨk amfʉɛt, ɛcha bɛ mandú ɛnyɨŋ ndǔ basɨŋ amɛn Moses nɛ amɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ ánɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index