Search form

Lúkas 16:18

18Ɛchi yɛ bɛ, yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ árɔ́ ngɔrɛ́ ywi ndǔ nɛbhay, akwɛ̌n bɛrwɔp. Nɛ mmǔ anɛ ábháy ngɔrɛ́ anɛ nnɛ́m árɔ́ ndǔ nɛbhay, akwɛ̌n nkwɔ bɛrwɔp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index