Search form

Lúkas 16:19

Nɛkǎy mǔnkáp nɛ Lásárɔs

19Yesu atɛ́m nɛkay ɛnɛ́n bɛ, “Mǔnkáp amɔt achi nyaka anɛ afyɛ́ ndɛn bɛyǎ nkáp, anyiɛ nɔkɔ ɛpa yɛ̌ntɨkɨ nywɔp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index