Search form

Lúkas 16:2

2Abhɨŋɨ mǔbɛtɨk wu arɛm bɛ ‘Ntɨkɨ ndak nɛ́ ngoko ɛ̌ti yɛ? Dɔ́k twɔ́ mɛ́ nɛ bɛkáti ɛbhɛn ɔ́sɨ́ŋɨ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛya arɛ́. Ɔbhɨ́kɨ́ pɛrɛ kwáy bɛ́kɛm mɛnyɨŋ ɛbha.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index