Search form

Lúkas 16:20

20Nchɛ́bhɛ́mu amɔt achí nyaka. Aka nyɛ́n bɛ Lásárɔs. Báre bhʉrɛ yi ndǔ nyǔbha mǔnkáp wu mpoknkɛm. Mmʉɛt yi ajwi nɛ bɛfʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index