Search form

Lúkas 16:21

21Abhɔ́ŋ ɛkwak mɛnyiɛ yɛ̌ chi bɛchɔkɔti ɛbhɛn bɛ́kwɛ̀nti amɨk mpok mǔnkáp anyiɛ nɛnyiɛ. Ɛnyɨŋ ɛchak abhak bɛ mmú mǔnkáp ɛ́ré rɔŋ ɛ́nɨŋɨ nɔkɔ bɛfʉɛt ɛbhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index