Search form

Lúkas 16:22

22Ansɛm mpok, nchɛ́bhɛ́mú wu agú, bɔángɛl Mandɛm basɔt yi barɔk amfay, bákʉ yi achɔkɔ kɛkwɔt nɛ Ábraham. Mǔnkáp agú nkwɔ, bábhɛ́mɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index