Search form

Lúkas 16:23

23Arɔk ɛtɔkɔ́ bawú, abhak ndǔ bɛyǎ ɛsɔŋɔri arɛ́. Áyóŋ nɔ́kɔ́ amɨ́k amfay, aghɔ́ Ábraham nɛkɔ nɛsiɛ nɛ Lásárɔs abhak yí nɛpaká mmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index