Search form

Lúkas 16:24

24Mǔnkáp wu akók yɛ arɛm bɛ, ‘Ɛta, Ábraham, ghɔ mɛ ntínso. Tó Lásárɔs ántáp sɛnɔŋ awɔ ndǔ manyiɛp antwɔ ankwɛnɛ mɛ ntɨ mandú. Nchí ndǔ bɛyǎ ɛsɔŋɔri amɛm ngó-nɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index