Search form

Lúkas 16:25

25Kɛ Ábraham akɛmɛ yi chi bɛ, ‘Mɔ́wa, kɛ́ ghɔkɔntɨk bɛ mpok ɔchí awu amɨk, ɔbhɔ̌ŋ nyaka bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ɛnɛ́ Lásárɔs ábhɔ́ŋɔ́ chí bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ. Kɛ nɛ́nɛ yí achí sayri fá ɛnɛ́ wɔ ɔ́chí ndǔ nɛnyíɛ́ ámɛ́n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index