Search form

Lúkas 16:26

26Dɨŋɨ́ nkwɔ bɛ, ɛrɛmɛ́ nɛpi nɛ́kɔrɛ bhɛsɛ ɛnyunɛ́, yɛ̌ mmu apu kway bɛfu fá ampe antwɔ ntá yɛka; nɛ yɛ̌ mmu apú kway bɛrɔ ɛbhě yɛká, ampé ántwɔ́ fá ntá yɛsɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index