Search form

Lúkas 16:28

28Mbɔ̌ŋ bɔ̌maya batí atay. Ghatí yi ándɔ́k ánsɛmti bhɔ bɛ bákɛ́ twɔ nkwɔ́ ndǔ nɛbhʉɛ́t nɛnyiɛ́ ámɛ́n anɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index