Search form

Lúkas 16:29

29Kɛ Ábraham akɛmɛ yi chí bɛ ‘Bɔ̌mayɛ babhɔŋ basɨŋ Moses nɛ amɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ. Mángók mɛnyɨŋ ɛbhɛn basɨŋɨ́ mɔ ághàti bhɔ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index