Search form

Lúkas 16:3

3“Mmǔ bɛtɨk wu arɛm nɛ mmʉɛt yi bɛ, ‘Chɔŋ nkʉ yi? Mmʉɛt ápú mɛ́ bɛ́kʉ bɛtɨk bɛtaŋ bɛtaŋ, nɛ ntí ánwɔ̀p mɛ mɛnɨŋɨ mɛnɨŋɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index