Search form

Lúkas 16:30

30Arɛm ntá Ábraham bɛ, ‘Ǎe Ɛta Ábraham, ɛyɔ ɛ́bhɨ́kɨ́ kway. Mbák mmu amɔt anɛ ánáŋá ágú ámpɛ́tnsɛm angati bhɔ, chɔŋ mántɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index