Search form

Lúkas 16:31

31Ábraham aghati yɛ yi bɛ, ‘Mbák bɔ̌mayɛ babhɨkɨ ka bɛghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi amɛm basɨŋ Moses nɛ amɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ, nɔ bápú kway bɛghok yɛ chi mmu anɛ ánáŋá ágú kɛ ǎpɛtnsɛm ntá yap.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index