Search form

Lúkas 16:4

4Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, arɛm bɛ, nɛ́nɛ ndɨ́ŋɨ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ nchí kʉ bɛ́ bo mánsíɛ́ptí mɛ amɛm bɛkɛt ɛbhap mpok báfɛrɛ mɛ ndǔ bɛtɨk.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index