Search form

Lúkas 16:5

5Abhɨŋɨ bǒ barɛm abhɛn chi-bɛtɨk ywi amɔt amɔt. Abhɛ́p anɛ mbɨ bɛ, ‘Yi ɔ́kɛ̀m chi-bɛtɨk wa?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index